Rozdział 5

Rejestracja Fundacji Rodzinnej:

1.Rejestracja Fundacji:

Rejestracja fundacji rodzinnej to proces, który wymaga spełnienia określonych wymogów prawnych.
Oto kroki, które należy podjąć, aby zarejestrować fundację rodzinną:

 

1. Przygotowanie Statutu Fundacji:

Statut fundacji musi być przygotowany w formie aktu notarialnego. Powinien zawierać kluczowe informacje takie jak cel fundacji,

 sposób zarządzania, prawa i obowiązki beneficjentów oraz organy fundacji.

 

 

2. Zbieranie Wymaganych Dokumentów:

Oprócz statutu, należy przygotować dokumenty tożsamości fundatorów oraz ewentualnie dokumenty potwierdzające

 status prawny innych zaangażowanych stron.

 

 

3. Wpłata Kapitału Założycielskiego: 

Fundacja musi dysponować odpowiednim kapitałem założycielskim, który zostanie określony w statucie,

 lecz nie może być niższy niż minimalna kwota ustawowo wymagana.

 

 

4. Złożenie Wniosku o Rejestrację: 

Wniosek o rejestrację wraz z kompletem dokumentów składa się w właściwym Sądzie Okręgowym, który prowadzi rejestr fundacji rodzinnych.

 

 

5. Oczekiwanie na Decyzję Sądu:

Po złożeniu wniosku, sąd rozpatruje zgłoszenie i na jego podstawie podejmuje decyzję o wpisie fundacji do rejestru.

 Proces ten może trwać kilka tygodni.

 

 

6. Otrzymanie Wpisu do Rejestru Fundacji Rodzinnych:

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, fundacja zostaje zarejestrowana, a informacje o niej zostają wpisane do rejestru fundacji.

2. Wymagane Dokumenty:

Aby zarejestrować fundację rodzinną, konieczne jest przygotowanie i złożenie następujących dokumentów:

– Statut fundacji: Dokument musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.

 

– Dowody osobiste fundatorów: Kopie dokumentów tożsamości wszystkich osób zaangażowanych w założenie fundacji.

 

– Dokumenty potwierdzające wpłatę kapitału założycielskiego: Potwierdzenie wpłaty kapitału, który zostanie użyty na pokrycie początkowych potrzeb fundacji.

 

– Wniosek o rejestrację: Formalny dokument składany do Sądu Okręgowego, zawierający prośbę o wpis do rejestru fundacji rodzinnych.

 

– Dokumenty potwierdzające status prawny fundatorów (jeśli dotyczy): Na przykład dokumenty rejestrowe w przypadku, gdy fundatorem jest inna osoba prawna.

Mecenat Warszawski.
Profesjonalne usługi prawnicze i doradcze. Wykwalifikowani radcy prawni i adwokaci. Sprawy cywilne oraz karne.
Obsługa Klientów biznesowych i indywidualnych.

WAŻNE INFORMACJE

KONTAKT

Ochrona danych osobowych

Polityka Prywatnośći

Adres:

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/lok. 5,

01-015 Warszawa

Telefon:

+48 733 731 738

Email:

kancelaria@mecenatwarszawski.pl