Rozdział 1

Założenie Fundacji Rodzinnej

1. Kto może założyć:

W polskim porządku prawnym uprawnionym podmiotem do założenia fundacji rodzinnej jest fundator fundacji.

Fundatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przekaże aktywa fundacji rodzinnej (całość albo część majątku fundatora w zależności od jego woli).

 

Fundacja rodzinna będzie mogła być założona przez więcej niż jedną osobę, także przez osoby niespokrewnione. Wyjątki w tym zakresie będą wprowadzane jedynie w przypadku ustanawiania fundacji rodzinnej na podstawie testamentu (polskie prawo spadkowe dopuszcza możliwość sporządzenia testamentu jedynie przez jednego spadkodawcę).

 

Prawa i obowiązki fundatora są niezbywalne – w statucie fundator może powierzyć wykonywanie swoich uprawnień innej osobie, określając zakres tego powierzenia.

2. Cel fundacji:

Cele Fundacji Rodzinnej

Cele fundacji rodzinnej zostały zdefiniowane w art. 2 ustawy o fundacji rodzinnej, obejmują:

– Gromadzenie mienia,

– Zarządzanie nim w interesie beneficjentów,

– Spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów.

 

Wkład Firm Rodzinnych w Polsce

Z szacunków środowiska firm rodzinnych wynika, że blisko 830 tys. firm w Polsce to firmy rodzinne, które generują przychód o wartości 322 mld zł rocznie. Ich wkład w PKB kształtuje się na poziomie około 18%.

 

Proces Sukcesji w Firmach Rodzinnych

Według danych Instytutu Biznesu Rodzinnego, w przeciągu najbliższych pięciu lat sukcesję planuje około 57% firm rodzinnych. Przy czym tylko 8,1% następców przedsiębiorców deklaruje chęć poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców.

Aby przeprowadzić skutecznie proces sukcesji, przedsiębiorcy muszą posiadać następców, którzy będą w stanie oraz będą chcieli dalej poprowadzić biznes, lub co najmniej sprawować w nim funkcje właścicielskie, powierzając zarządzanie profesjonalnemu zarządowi. Nie zawsze ten warunek jest możliwy do spełnienia.

Trudności w zaplanowaniu sukcesji często wynikają także z liczebności potencjalnych następców prawnych. W rodzinach wielodzietnych najczęściej dochodzi do podziału następców na tych, którzy przejmą biznes i tych, który dostaną „rekompensatę” np. w postaci nieruchomości czy środków pieniężnych.

Problemem może być także sprawna komunikacja i mechanizm podejmowania decyzji w rodzinie. W przypadku braku sukcesora albo braku porozumienia pomiędzy członkami rodziny, właściciele przedsiębiorstw często decydują się na sprzedaż firmy. Prowadzi to do utraty rodzinnego charakteru firmy. Widoczny jest coraz wyraźniej trend wykupywania przedsiębiorstw przez obcokrajowców, zainteresowanych nie tylko przejęciem firmy posiadającej ugruntowaną strukturę organizacyjną, ale – co ważniejsze – renomę na rynku.

 

Zabezpieczenie Przyszłości przez Fundacje Rodzinne

Fundacja rodzinna ma minimalizować ryzyko nieudanej sukcesji i gwarantować kontynuację działalności biznesowej. Przekazanie majątku, w tym firmy rodzinnej, fundacji rodzinnej ma chronić go przed podziałem, umożliwić jego pomnażanie, a więc także czerpanie z niego korzyści, które będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania osób wskazanych przez fundatora. Kluczowe jest bowiem zapewnienie ciągłości przedsiębiorstwa prywatnego, w szczególności dla celów zabezpieczenia rodziny. Skutkiem w postaci wpisu fundacji rodzinnej do rejestru jest izolacja aktywów rodzinnych od aktywów biznesowych.

Celem fundacji rodzinnej jest zabezpieczenie majątku przed utratą majątku zgromadzonego najczęściej przez rodziców, jego pomnażanie oraz realizowanie świadczeń na rzecz wskazanych beneficjentów.

3.Statut fundacji:

Statut fundacji stanowi swego rodzaju konstytucję fundacji rodzinnej i jest ustalany przez fundatora. Jego treść jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb konkretnego fundatora i beneficjentów. Statut fundacji definiuje podstawowe zasady działalności fundacji, regulując najważniejsze aspekty dotyczące jej funkcjonowania oraz ustanowionych w niej organów.

 

Dodatkowe kwestie organizacyjne mogą być regulowane w regulaminie lub regulaminach, zależnie od woli fundatora i członków organów fundacji rodzinnej. W statucie fundacji zawarta jest wola fundatora określająca zobowiązania fundacji na rzecz beneficjentów, w tym obowiązek spełniania świadczeń takich jak przenoszenie na beneficjenta składników majątkowych, czyli środków pieniężnych, rzeczy lub praw, albo oddanie ich beneficjentowi do korzystania.

 

Statut fundacji przyjmuje formę aktu notarialnego – jest to wymóg ustawowy, a naruszenie tej formy jest objęte rygorem nieważności. Statut fundacji musi również określać zasady zmiany statutu. Zmiany statutu stają się skuteczne dopiero po ich wprowadzeniu do rejestru fundacji.

Mecenat Warszawski.
Profesjonalne usługi prawnicze i doradcze. Wykwalifikowani radcy prawni i adwokaci. Sprawy cywilne oraz karne.
Obsługa Klientów biznesowych i indywidualnych.

WAŻNE INFORMACJE

KONTAKT

Ochrona danych osobowych

Polityka Prywatnośći

Adres:

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/lok. 5,

01-015 Warszawa

Telefon:

+48 733 731 738

Email:

kancelaria@mecenatwarszawski.pl