Co to jest Fundacja rodzinna i jakie są jej główne zalety?

Fundacji rodzinnej nie należy utożsamiać z fundacjami publicznymi ani z osobami prawnymi ujętymi w kodeksie spółek handlowych. Jako osoba prawna fundacja posiada zdolność prawną (zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków) oraz zdolność do czynności prawnej – zdolność do występowania w stosunku do osób trzecich jako strona.

 

Przed wpisaniem do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim fundację rodzinną reprezentuje fundator. Wówczas fundacja rodzinna występuję jako – fundacja rodzinna w organizacji. Fundacja rodzinna stanowi odrębną kategorię osób prawnych.

 

Regulacja fundacji rodzinnej jest częścią prawa prywatnego. Mimo tego, że pomiędzy fundacją rodzinną a spółkami handlowymi można dostrzec pewne podobieństwa i wspólne cechy, takie jak kwestia osobowości prawnej czy działanie za pośrednictwem organów, to fundację rodzinną, jako podmiot nieposiadający udziałowców, należy wyraźnie odróżnić od spółek handlowych. Można przy tym przyjąć, że fundacja rodzinna jest osobą prawą zbliżoną do spółki z o.o. (stąd jednak zmianą, że fundacja rodzinna jest podmiotem bez udziałowym).

1

Założenie Fundacji Rodzinnej

Kto może założyć:

Szczegółowe informacje kto może być fundatorem.

Cel fundacji:

Wyjaśnienie celów fundacji z przykładami.

Status fundacji:

Przepisy dotyczące statutu, jego znaczenie i wymogi.

2

Działalność Gospodarcza Fundacji

Zakres dozwolonej działalności:

Opis, co fundacja może robić.

Podatki:

 Omówienie aspektów podatkowych związanych z działalnością.

3

Świadczenia dla Beneficjentów

Rodzaje świadczeń:

Jakie korzyści mogą otrzymać beneficjenci.

Konsekwencje podatkowe:

Szczegóły dotyczące opodatkowania świadczeń.

Fundacje rodzinne to organizacje non-profit założone przez rodziny
do celów charytatywnych, edukacyjnych,
kulturalnych lub zarządzania majątkiem rodzinnym.

4

Zarządzanie Fundacją

Organy fundacji:

Opis zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia beneficjentów.

Odpowiedzialność fundacji:

Informacje o odpowiedzialności fundacji.

5

Rejestracja i Dokumenty

Proces rejestracji:

Krok po kroku jak zarejestrować fundację.

Wymagane dokumenty:

Lista dokumentów potrzebnych do rejestracji.

6

FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

1. Jakie są główne cele fundacji rodzinnej? 

 

Fundacja rodzinna jest tworzona głównie w celu zarządzania majątkiem i realizacji świadczeń na rzecz wskazanych beneficjentów. Jej celem jest także ochrona majątku przed rozproszeniem, co jest szczególnie ważne w przypadku sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych.

 

 

2. Kto może być beneficjentem fundacji rodzinnej?

 

Beneficjentami fundacji rodzinnej mogą być osoby fizyczne, organizacje pozarządowe działające na rzecz pożytku publicznego, lub sam fundator. Fundacja może spełniać świadczenia na rzecz wskazanych beneficjentów, takie jak przeniesienie składników majątkowych czy pokrycie kosztów utrzymania i edukacji.

 

 

3. Jakie dokumenty są potrzebne do założenia fundacji rodzinnej?

 

Do założenia fundacji rodzinnej potrzebne są następujące dokumenty: statut fundacji w formie aktu notarialnego, dowody osobiste fundatorów, dokumenty potwierdzające wpłatę kapitału założycielskiego, wniosek o rejestrację fundacji oraz ewentualne dokumenty potwierdzające status prawny fundatorów, jeśli fundatorem jest inna osoba prawna.

 

 

4. Jakie są obowiązki podatkowe fundacji rodzinnej?

 

Fundacja rodzinna ma obowiązki podatkowe takie jak rozliczanie dochodów z różnych źródeł działalności oraz odprowadzanie podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wypłaty świadczeń mogą pociągać za sobą różne konsekwencje podatkowe, w zależności od ich rodzaju i statusu beneficjenta.

 

 

5. Jaka jest rola i odpowiedzialność zarządu fundacji rodzinnej?

 

Zarząd fundacji rodzinnej jest odpowiedzialny za codzienne zarządzanie fundacją, realizację jej celów oraz reprezentowanie fundacji na zewnątrz. Członkowie zarządu odpowiadają za prawidłowe zarządzanie majątkiem fundacji i mogą być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej w przypadku naruszenia praw beneficjentów lub zaniedbań w wykonaniu powierzonych im obowiązków.

Mecenat Warszawski.
Profesjonalne usługi prawnicze i doradcze. Wykwalifikowani radcy prawni i adwokaci. Sprawy cywilne oraz karne.
Obsługa Klientów biznesowych i indywidualnych.

WAŻNE INFORMACJE

KONTAKT

Ochrona danych osobowych

Polityka Prywatnośći

Adres:

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/lok. 5,

01-015 Warszawa

Telefon:

+48 733 731 738

Email:

kancelaria@mecenatwarszawski.pl