Rozdział 4

Zarządzanie Fundacją​:

1.Organy Fundacji:

Fundacja Rodzinna zarządzana jest przez różne organy ustanowione w celu zapewnienia efektywnego i zgodnego z prawem zarządzania majątkiem i realizacji celów fundacyjnych. 

Struktura organizacyjna fundacji obejmuje:

– Zarząd: Zarząd jest głównym organem wykonawczym fundacji, odpowiedzialnym za codzienne zarządzanie jej działalnością i reprezentowanie fundacji na zewnątrz. Członkowie zarządu mogą być wyznaczeni przez fundatora lub wybrani przez zgromadzenie beneficjentów. Zarząd podejmuje decyzje dotyczące operacji fundacji, w tym inwestycji, dysponowania majątkiem oraz realizacji świadczeń na rzecz beneficjentów.

– Rada Nadzorcza: Rada Nadzorcza pełni funkcję kontrolną, monitorując działania zarządu i zapewniając, że fundacja działa zgodnie z jej statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Rada nadzorcza może żądać od zarządu sprawozdań i wyjaśnień dotyczących wszystkich aspektów działalności fundacji. Członkowie rady nadzorczej są zwykle mianowani przez fundatora lub mogą być wybierani przez zgromadzenie beneficjentów.

– Zgromadzenie Beneficjentów: Zgromadzenie Beneficjentów jest organem, który umożliwia beneficjentom wpływ na niektóre aspekty działalności fundacji. Zgromadzenie ma prawo do podejmowania decyzji w kwestiach określonych w statucie, takich jak zmiany w statucie, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz wybór członków zarządu i rady nadzorczej w przypadku ich reelekcji. Zgromadzenie może być zwoływane regularnie lub w sytuacjach wyjątkowych wymagających bezpośredniego udziału beneficjentów.

2. Odpowiedzialność Fundacji:

Odpowiedzialność fundacji rodzinnej określona jest zarówno przez przepisy prawa, jak i statut fundacji:

– Odpowiedzialność za zobowiązania: Fundacja Rodzinna odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanych aktywów.
 W przypadku zobowiązań powstałych przed jej ustanowieniem, odpowiedzialność może być solidarna z fundatorem,
 ale ogranicza się tylko do wartości mienia przekazanego fundacji przez fundatora.

– Odpowiedzialność cywilna: Fundacja może ponosić odpowiedzialność cywilną za działania lub zaniechania swoich organów,
 które prowadzą do szkody dla osób trzecich lub beneficjentów.

– Odpowiedzialność podatkowa: Fundacja jest odpowiedzialna za rozliczanie i odprowadzanie podatków wynikających z jej działalności,
 zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

– Odpowiedzialność za zarządzanie: Członkowie zarządu i inne osoby zarządzające fundacją są odpowiedzialne
 za prawidłowe zarządzanie fundacją, jej majątkiem i realizację celów statutowych.
 Mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności prawnej w przypadku naruszenia
praw beneficjentów lub zaniedbań w wykonaniu powierzonych im obowiązków.

Mecenat Warszawski.
Profesjonalne usługi prawnicze i doradcze. Wykwalifikowani radcy prawni i adwokaci. Sprawy cywilne oraz karne.
Obsługa Klientów biznesowych i indywidualnych.

WAŻNE INFORMACJE

KONTAKT

Ochrona danych osobowych

Polityka Prywatnośći

Adres:

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/lok. 5,

01-015 Warszawa

Telefon:

+48 733 731 738

Email:

kancelaria@mecenatwarszawski.pl